Kentsel Tasarım Nedir?

Kentsel tasarım dünyadaki özgün, kültürel ve yerel dokuların korunması veya yenilenmesi amacıyla binalar, konutlar, parklar, bulvarlar, sokaklar gibi kentlerin tüm yapılarına ve alanlarına yenileşme amacıyla tasarım yapılmasıdır.  Kent ölçeğinde uygulanan bu tasarımlar oluşturulurken kent kültürel bakımlardan olduğu kadar ekonomik, sosyolojik, ekolojik bakımlardan da ayrıntılı şekilde incelenerek en uygun tasarım çözümleri üretilir.

Kentsel tasarım eski dokuları geliştirmek için uygulanmasının yanı sıra yeni inşa edilecek unsurlar için de söz konusudur. Kentsel tasarımda göz önünde bulundurulan en önemli unsur yaşam kalitesinin arttırılması olmalıdır. Kentsel tasarımda kent tasarımcıları (şehir planlamacıları), mimarlar ve peyzaj mimarları tarafından yasal unsurlar da dikkate alınarak  çevre, ulaşım ve yerleşim sorunlarına çözüm yaratacak tasarımlar oluşturulur. Kentsel tasarımda özellikle kentlerdeki sanayileşme eğilimi ile ortaya çıkan nüfus artışı, ulaşım, altyapı gibi kentin fiziki kalite standartlarında azalmaya sebep olan unsurların kentin güncel ve gelecekteki şartlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kentsel Tasarım Projesi Nasıl Yapılır?

Kentsel tasarım projeleri kentleri daha yaşanabilir formlara ulaştırmak amacıyla tasarlanmaktadır. Bu nedenle kentsel tasarımlarda kültürel değerler ve beşeri alışkanlıklar belirleyici unsurlar olarak ön plana çıkar. Kentsel tasarım projelerinde kentlerin çağın gerekliliklerine uygun olarak işlevsellik kazanması amaçlandığından günümüzde toplum dinamiklerine uyum sağlayabilecek stratejik tasarımlar üretilmektedir.

Kentsel tasarım fiziki bir bütün olarak şehir, bölge, ülke gibi makro boyutlarda projelendirilebileceği gibi sadece kamusal alan düzenlemeleri olarak mikro düzeyde de projelendirilebilir. Makro çalışmalarda mevcut durum faaliyetlerinin yanı sıra sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek düzenlemelerin de koşulları ve yönetmeliği oluşturulmaktadır.  

Kentsel Tasarım Süreçleri

Kentsel tasarım sürecinde farklı düzeylerde birçok taraf yer almaktadır. Kentsel çevrenin şekillenmesinde belirleyici unsur olarak yer alan kamu ve özel sektördeki planlamacılar, mimarlar ve mühendislerin yanı sıra sponsorlar, araştırmacılar, halk ve sivil toplum örgütleri de bu sürecin diğer unsurlarını oluşturmaktadırlar.

Kentsel tasarım ve gelişim süreçleri birbirlerinden ayrı süreçler olarak değerlendirilmemelidir. Kentsel tasarıma konu olan çevrede uygulamaya geçilmeden önce yaşam kalitesinin analiz edilmesi gerekmektedir. Çevrenin analitik olarak incelenmesi ve görünüm hedeflerinin uygulama öncesi belirlenmiş olması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin uygulanması aşamasında çevre sakinlerinin günlük hayat akışını engellemeyecek şekilde organize edilmiş olması gerekmektedir.